algemene voorwaarden

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF bestand.

 

AAS Veiligheid Ondernemings 2B gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

 1. Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van AAS Veiligheid, voor het leveren van producten en voor het leveren van diensten daaronder begrepen het verzorgen van opleidingen, trainingen en het geven van adviezen.
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

afnemer: de wederpartij van gebruiker.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de producten, diensten en adviezen door afnemer, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.
 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker staat daarbij niet in voor het bereiken van door afnemer beoogd resultaat.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te doen laten verrichten door derden.
 1. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de afnemer gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de afnemer hierover tevoren inlichten.
 1. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden

Op de door gebruiker aangeboden opleidingen en trainingen (hierna: activiteit) zijn de volgende annuleringsregelingen van toepassing:

 1. bij annulering door de deelnemer korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 25% van de kostprijs verschuldigd;
 1. bij annulering door de deelnemer korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van de kostprijs verschuldigd;
 1. bij annulering door de deelnemer korter dan 48 uur voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 100% van de kostprijs verschuldigd;

 

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 1. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit de ontvangen bescheiden van gebruiker te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 1. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van gebruiker op de afnemer zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar:
 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden aan de gebruiker goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 1. indien gebruiker de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. indien afnemer – al dan niet voorlopige -surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van afnemer wordt geliquideerd of beëindigd.
 1. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. Anderzijds zal gebruiker in voornoemde gevallen nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Indien afnemer constateert of redelijkerwijs kan constateren dat gebruiker in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan gebruiker schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken.
 1. Gebruiker zal in voorkomende gevallen door afnemer een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13. Prijzen/Tarieven

 1. De producten en diensten zullen worden geleverd zoals overeengekomen in de offerte.

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Betalingscondities | opleiding/oefening/plannen

50% bij opdracht \ 50% na uitvoering

Betalingscondities | producten

100% bij opdracht

 

Artikel 14 Levering en verzending

Alle leveringen binnen Nederland geschieden Franco vanaf € 200,-. Voor de leveringen in binnenland onder de € 200,- of in het buitenland, worden verzendkosten ter hoogte van € 9,- in rekening gebracht.

 

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen naast het verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00.
 1. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter inning van de vordering, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder de inschakeling van externe deskundigen, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van gebruiker en de door gebruiker ingeschakelde derden voor door afnemer gelede schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt.
 1. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Deze beperking is niet van toepassing bij consumentenkoop.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder KvK-nummer 27176593.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige opdracht.